Autorské práva

Copyright © 2020 Obec Moštenica. Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek kopírovanie a následné nedovolené používanie časti, alebo celku obsahu tejto stránky v slovenskom, alebo v anglickom jazyku akýmkoľvek mechanickým, alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (Obec Moštenica) je zakázané.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Moštenica (www.mostenica.eu) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňovanie – Zmluvy, kde sú niektoré zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Technický prevádzkovateľ

Obec Moštenica (správca obsahu)
Adresa: Moštenica 73, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
Telefón / Fax: 048/4196354
Email: ocumostenica@orangemail.sk
IČO: 00 313 602

Za obsah na internetových stránkach obce Moštenica zodpovedá správca obsahu webového sídla mostenica.eu (Obec Moštenica).