Informácie pre vlastníkov / držiteľov psov

Obec je povinná oznámiť vlastníkom/ držiteľom psa spôsobom v obci obvyklým, povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa traspondérom (čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a informácie, kto je jeho majiteľ), ktorý umiestni veterinár psovi bezbolestným spôsobom pod kožu. Vlastník psa je povinný začipovať svojho psa najneskôr do 12 týždňov veku psa. V prípade, ak tak vlastník psa neurobí, orgán veterinárnej správy uloží vlastníkovi psa pokutu. Zaplatením tejto pokuty a neuposlúchnutím pokynu na začipovanie psa prechádza táto povinnosť na obec.

Vlastník / držiteľ psa, je ďalej povinný prihlásiť psa do evidencie psov na internom tlačive obce aj s uvedením čipového čísla psa. Ak vlastník psa na tlačive neuviedol čipové číslo psa (alebo ho dal začipovať neskôr, ako ho prihlásil) urobí tak bezodkladne prostredníctvom emailovej adresy : administrativa@mostenica.eu, telefonicky na tel.č. 048/419 63 54, alebo osobne na obecnom úrade.

Priznanie k dani za psa podáva každý vlastník / držiteľ psa, ak pes dosiahol 6 mesiacov veku, na tlačive č. MF/021249/2014-725. Základom dane je počet psov a daňovník podá vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom  sa stal pes predmetom dane a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom prestal byť pes predmetom dane, ak si daňovník splnil svoju daňovú povinnosť „ odhlásenia psa“ riadne a včas.