Zverejnenie zámeru

Obec Mostenica v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 pism. e) zákona c.
138/1991 ‚Zb. o majetku obci, v zneni neskorsich predpisov, tymto zverejnuje zámer predat‘ predmetny
pozemok kúpnopredajnou zmluvou z dôvoda hodncho osobitného zretel’a do vlastníctva ziadatela.

Prílohy